Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als ik, Lenie Kamstra, als kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag ga, zal ik de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar wij nu over beschikken, maken wij door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken wij wat wij met de persoonsgegevens doen. Wij verwerken een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, mail adres, soms adres en telefoonnummer. Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Wij communiceren met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

Bewaartermijn

Wij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerker overeenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Lenie Kamstra. De contactgegevens zijn: mail@leniekamstra.nl.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op. Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Wij houden een register bij van al onze verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming

Wij hebben er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die wij verwerken zo optimaal mogelijk te beschermen. Niemand anders dan wij hebben inzage in die gegevens.

Afsluitend

Wij vertrouwen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan ons te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

©2024 Lenie Kamstra. www.leniekamstra.nl